කාලී | Kujeetha Films

කාලී

Join our Telegram - https://t.me/kujeetha

Join our whatsapp - https://bit.ly/395nJtU

Kujeetha films තවත් video බලන්න අපේ චැනල් එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න

Enjoy & Stay Connected With Us For More Videos !!!

Sri Lanka Funny Videos by Kujeetha Films (කුජීත Films)

Subscribe us : https://bit.ly/3eMplZw

-Cast-
Chamindu
Hansaka
Lanka D

Facebook : https://www.facebook.com/kujeethafilms/

Tik Tok. : https://vm.tiktok.com/JN6Bhc4/

Instagram : https://www.instagram.com/kujeethafilms/

Thank you for Watching the video and Don't forget to Subscribe.!

LIKE , COMMENT , SHARE AND SUBSCRIBE

#KujeethaFilms #SinhalaComedy #SinhalaJoke කාලී | Kujeetha Films
84 Views
Published
කාලී

Join our Telegram - https://t.me/kujeetha

Join our whatsapp - https://bit.ly/395nJtU

Kujeetha films තවත් video බලන්න අපේ චැනල් එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න

Enjoy & Stay Connected With Us For More Videos !!!

Sri Lanka Funny Videos by Kujeetha Films (කුජීත Films)

Subscribe us : https://bit.ly/3eMplZw

-Cast-
Chamindu
Hansaka
Lanka D

Facebook : https://www.facebook.com/kujeethafilms/

Tik Tok. : https://vm.tiktok.com/JN6Bhc4/

Instagram : https://www.instagram.com/kujeethafilms/

Thank you for Watching the video and Don't forget to Subscribe.!

LIKE , COMMENT , SHARE AND SUBSCRIBE

#KujeethaFilms #SinhalaComedy #SinhalaJoke
Be the first to comment