បងខ្ទើយ [ Short Film ]

បងខ្ទើយ [ Short Film ]

ពាក្យ subscribe ដើម្បីតាមដានវីដេអូរបស់យើង
► https://www.youtube.com/c/SantaKH


*តាមដានព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបន្ថែម*
Facebook►https://www.facebook.com/santakh855/
Instagram►Santakh_
FB Account► https://www.facebook.com/santa.kh2


*ទិញផលិតផលរបស់យើងស្រស់ស្អាតមានតម្លៃសមរម្យ SantaKH Shop *
COMING SOON..........


ពាក្យស្លោករបស់ខ្ញុំគឺ
"អ្នកញញឹម ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត"

ទំនាក់ទំនងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើវីដេអូ
Santakh855@gmail.com
096 665 0000 (smart)


#Santa #SantaKH #សាន់តាខេអេក បងខ្ទើយ [ Short Film ]
45 Views
Published
បងខ្ទើយ [ Short Film ]

ពាក្យ subscribe ដើម្បីតាមដានវីដេអូរបស់យើង
► https://www.youtube.com/c/SantaKH


*តាមដានព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបន្ថែម*
Facebook►https://www.facebook.com/santakh855/
Instagram►Santakh_
FB Account► https://www.facebook.com/santa.kh2


*ទិញផលិតផលរបស់យើងស្រស់ស្អាតមានតម្លៃសមរម្យ SantaKH Shop *
COMING SOON..........


ពាក្យស្លោករបស់ខ្ញុំគឺ
"អ្នកញញឹម ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត"

ទំនាក់ទំនងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើវីដេអូ
Santakh855@gmail.com
096 665 0000 (smart)


#Santa #SantaKH #សាន់តាខេអេក
Be the first to comment